Prawo administracyjne

prawo administracyjne

Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych VERITAS Spółka partnerska świadczy  pomoc prawną dotyczącą prawa administracyjnego w zakresie:

  • zaskarżania decyzji administracyjnych organów administracji rządowej i samorządowej

  • udzielania porad prawnych w wybranych gałęziach prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego, prawa nieruchomości

  • reprezentacji urzędników państwowych mianowanych w postępowaniach dyscyplinarnych

  • sporządzania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a także zażaleń na postanowienia