Prawo lokalowe

Prawo lokalowe - usługi prawne

Prawo lokalowe – Oferta dla mieszkańców

Zakres świadczonych przez Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych VERITAS Spółka partnerska usług obejmuje bieżącą obsługę prawną członków wspólnot mieszkaniowych.

Świadczona pomoc prawna obejmuje przede wszystkim reprezentację lub zastępstwo poszczególnych mieszkańców kwestionujących zasadność podejmowanych przez daną wspólnotę mieszkaniową uchwał.

Obsługa prawna mieszkańców, członków wspólnot mieszkaniowych i zarazem właścicieli lokali obejmuje m.in. analizę uchwał podjętych we wspólnocie, ocenę zasadności zaskarżania uchwały, reprezentację członków wspólnoty podczas zebrań właścicieli lokali, bieżąca weryfikacja poprawności funkcjonowania zarządu wspólnoty tj:

 • prawidłowość zwołania zebrania właścicieli lokali

 • poprawność procesu głosowania podczas zebrania

 • zgodność wewnętrznych aktów prawnych przyjętych przez wspólnotę z przepisami ustawy o własności lokali

 • zaskarżanie uchwał wspólnoty (m.in. pozew o uchylenie uchwały, o stwierdzenie nieistnienia uchwały)

 • reprezentacja członków wspólnoty w charakterze pełnomocnika w trakcie zgromadzenia właścicieli

 • zastępstwo procesowe członków wspólnoty w postępowaniu sądowym przeciwko wspólnocie

Prawo lokalowe – Oferta dla wspólnot mieszkaniowych

Zakres świadczonych przez Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych VERITAS Spółka partnerska usług obejmuje m.in. bieżącą obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych.

Świadczona pomoc prawna obejmuje reprezentację lub zastępstwo organów wspólnot mieszkaniowych (stała współpraca w ramach stosunku zlecenia).

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych obejmuje m.in.:

 • przygotowywanie projektów uchwał

 • przygotowywanie projektów statutów wspólnot mieszkaniowych z uwzględnieniem wymogów ustawy prawo o własności lokali oraz innych ustaw szczególnych

 • przygotowywanie posiedzeń zgromadzeń właścicieli oraz nadzór nad prawidłowością ich przebiegu

 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych pomiędzy wspólnotą a podmiotami zewnętrznymi (np. umowa najmu lokalu wspólnoty, umowa o roboty budowlane, umowa o dostawę mediów)

 • bieżąca obsługa prawna pozostałych spraw wspólnoty

 

Zadzwoń! 501 288 110