Prawo pracy

prawo pracy

Zakres świadczonych usług obejmuje udzielanie porad prawnych i zastępstwo przed pracodawcą, sądami i urzędami oraz inne.

Prawo pracy – usługi Kancelarii:

  • sporządzania projektów umów o pracę, w tym także umów o zakazie konkurencji

  • prowadzenia spraw ze stosunku pracy, w tym także spraw o zapłatę wynagrodzenia, przywrócenie do pracy

  • odszkodowania, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

  • mobbingu – w tym przypadku pomoc prawna polega na pełnym wsparciu pracownika w kontaktach z pracodawcą, wskazaniu wszelkich dopuszczalnych prawnie środków oddziaływania na pracodawcę, ze szczegolnym uwzględnieniem polubownego zakończenia sporu z udziałem pracownika, pracodawcy i radcy prawnego

  • spraw o molestowanie w miejscu pracy

  • odwołań od decyzji ZUS, wniosków o ponowne przeliczenia świadczeń, wniosków o zwrot nienależnie pobranego świadczenia

  • uczestniczenia jako pełnomocnik w toku postępowań dyscyplinarnych

  • reprezentowanie przed sądami pracy

Świadczona pomoc prawna obejmuje także sporządzanie wszelkich pism procesowych w zakresie prawa pracy na każdym etapie postępowania, a także zastępstwo prawne i procesowe przed sądami i innymi organami.

W przypadku gdy opisane zdarzenia w miejscu pracy mogą stanowić czyn o znamionach przestępstwa – istnieje możliwość zastępowania pracownika (pokrzywdzonego) w charakterze pełnomocnika także w postępowaniu karnym przed Sądami i organami ścigania.